مانور حوادث در بزد - شبکه‌ما

گزارش خبری مانور حوادث جاده ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد با دیگر ارگانهای امدادی

مانور حوادث در بزد

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارش خبری مانور حوادث جاده ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد با دیگر ارگانهای امدادی