توجه به چراغ راهنمایی - شبکه‌ما

چراغ راهنمایی برای آگاهی شما از امکان عبور است، هنگامی که چراغ زرد روشن میشود توقف کرده و تا سبز شدن چراغ حرکت نکنید.

توجه به چراغ راهنمایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

چراغ راهنمایی برای آگاهی شما از امکان عبور است، هنگامی که چراغ زرد روشن میشود توقف کرده و تا سبز شدن چراغ حرکت نکنید.