نبرد مار زنگی - شبکه‌ما

در یک  بیابان یک مار در حال خزیدن می باشد و  بدنبال شکار می گردد و  در دورتر مار زنگی در کمین نشسته است و...

نبرد مار زنگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یک  بیابان یک مار در حال خزیدن می باشد و  بدنبال شکار می گردد و  در دورتر مار زنگی در کمین نشسته است و مار ها رو در روی هم هستند و مارزنگی با دم خود هشدار می دهد و  هر دو مار با هم درگیر می شوند و به نبرد می پردازند و هر دو دهان های همدیگر را گرفته و می فشارند و  این یکی از قانون های زندگی است و مارها به دور یکدیگر می پیچند و  بلاخره مار زنگی شکار می شود و توسط مار دیگر گاز گرفته می شود و مار دیگر مار زنگی را می کشد و او را می بلعد و مار زنگی در این بین شکست خورده و شکار می شود  و مارها به هم نوع خود رحمنمی کنند و برای بقای زندگی او را شکار می کنند .