عذرخواهی کردن مجری از حامد زمانی - شبکه‌ما

» عذرخواهی مجری برنامه شهر بروجن از حامدزمانی واما پاسخش فقط سکوت بود وچه زیباست سکوت در مقابل بدی ها

عذرخواهی کردن مجری از حامد زمانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

» عذرخواهی مجری برنامه شهر بروجن از حامدزمانی واما پاسخش فقط سکوت بود وچه زیباست سکوت در مقابل بدی ها