نبرد سگ با مار کبری - شبکه‌ما

مبارزۀ سگ با مار کبری با گاز گرفتن و شکستن مهره های گردن مار منجر به پیروزی سگ شد.

نبرد سگ با مار کبری

دسته بندی ها:
توضیحات:

مبارزۀ سگ با مار کبری با گاز گرفتن و شکستن مهره های گردن مار منجر به پیروزی سگ شد.

برچسب ها: