گزارشگر عصبانی موقع ضبط خبر - شبکه‌ما

خبرنگار عصبانی در روز انتخابات مشغول تهیه گزارش بود که در انتهای خبر به دلیل وجود پسر بچه ای که جلوی دوربین اومد کتکش زد.

گزارشگر عصبانی موقع ضبط خبر

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبرنگار عصبانی در روز انتخابات مشغول تهیه گزارش بود که در انتهای خبر به دلیل وجود پسر بچه ای که جلوی دوربین اومد کتکش زد.