روپایی زدنِ توپ و افتادن کارگران ساختمان - شبکه‌ما

روپایی زدن توپ و شوت کردن توپ به سمت کارگران ساختمانی منجر به خرابکاری شد

روپایی زدنِ توپ و افتادن کارگران ساختمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

روپایی زدن توپ و شوت کردن توپ به سمت کارگران ساختمانی منجر به خرابکاری شد