آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 14 - شبکه‌ما

Hi, who have we here today: سلام چه کسی را ما امروز اینجا داریم؟ Hello, our whole family needs a checkup.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 14

دسته بندی ها:
توضیحات:
Hi, who have we here today: سلام چه کسی را ما امروز اینجا داریم؟ Hello, our whole family needs a checkup. My husband has a toothache and my daughter needs her teeth cleaned: سلام. کل خانوادمون نیاز به چکاپ دارند. همسرم دندون درد دارند و دخترم نیاز داره دندونهاش تمیز بشند. Alright, we'll get you started immediately. Mr. Smith, why don't you come back with us first: بسیار خوب ما فورا کار شما رو شروع میکنیم.آقای اسمیت، چرا شما اول با ما نمیایید؟