گوسفند عصبانی و شاخ زدن به ماشین - شبکه‌ما

گوسفندی که عصبانی شده بود با شاخ زدن به حفاظِ تویله و ماشین، سعی در خرابکاری داشت.

گوسفند عصبانی و شاخ زدن به ماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:

گوسفندی که عصبانی شده بود با شاخ زدن به حفاظِ تویله و ماشین، سعی در خرابکاری داشت.