پرتاب شدن با وزنه و سقوط با چتر - شبکه‌ما

پرتاب شدن با وزنه ای سنگین که توسط جرثقیل به روی تخته ای می افته و یه نفر پرتاب میشه و با چتر پایین میاد

پرتاب شدن با وزنه و سقوط با چتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

پرتاب شدن با وزنه ای سنگین که توسط جرثقیل به روی تخته ای می افته و یه نفر پرتاب میشه و با چتر پایین میاد