گیرکردن ماشین در برف و کنده شدن سپر - شبکه‌ما

1- ماشینی که در برف گرفتار شده بود موقع کشیده آن با طناب، ناگهان سپر عقب آن کنده میشه.

گیرکردن ماشین در برف و کنده شدن سپر

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- ماشینی که در برف گرفتار شده بود موقع کشیده آن با طناب، ناگهان سپر عقب آن کنده میشه.

2- مسابقه جالب اتومبیل ها به طوری که اول رانندگان شروع به دویدن می کنند، سپس با هُل دادن ماشین سعی در رقابت دارند.