گزارشگری با میکروفنِ اشتباهی - شبکه‌ما

1- گزارشگری با میکروفن اشتباهی به شکل سیب زمینی 2- پرتاب کردن یه نفر در رودخانه با چشمان بسته

گزارشگری با میکروفنِ اشتباهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- گزارشگری با میکروفن اشتباهی به شکل سیب زمینی

2- پرتاب کردن یه نفر در رودخانه با چشمان بسته