شوخی خرکی هنگام نماز خوندن حتما ببینین خیلی باهاله - شبکه‌ما

یه نفر روی شن در حال نماز خوندنه که یکی دیگه پشت شن ها رو خالی میکنه خخخخخخ

شوخی خرکی هنگام نماز خوندن حتما ببینین خیلی باهاله

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه نفر روی شن در حال نماز خوندنه که یکی دیگه پشت شن ها رو خالی میکنه خخخخخخ