پرش از عرض خیابان و افتادن در جوب - شبکه‌ما

1- گیرکردن در آسانسور و نجات به موقع 2- پریدن از عرض خیابان و افتادن در جوب 3- پرش با طناب و افتادن رو زمین 4- عبور از...

پرش از عرض خیابان و افتادن در جوب

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- گیرکردن در آسانسور و نجات به موقع

2- پریدن از عرض خیابان و افتادن در جوب

3- پرش با طناب و افتادن رو زمین

4- عبور از صندلی ها و افتادن رو زمین

5- پایین اومدن از پله برقی و گیرکردن بین ستون