برخورد موج دریا به چندین نفر - شبکه‌ما

1- برخورد موج دریا به چندین نفر 2- افتادن دختربچه موقع بازی عروسکی 3- عدم توانایی در پرتاب کردن کیسۀ پسماندها به سطل زباله به دلیل بلندی طول سطل

برخورد موج دریا به چندین نفر

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- برخورد موج دریا به چندین نفر

2- افتادن دختربچه موقع بازی عروسکی

3- عدم توانایی در پرتاب کردن کیسۀ پسماندها به سطل زباله به دلیل بلندی طول سطل