پیست اسکی - پرش از روی تشک - شبکه‌ما

1- پیست اسکی و زمین خوردن یکی از بازیکن ها 2- لیزخوردن روی نیمکت 3- پرش از روی تُشک 4- احساساتی بودن مجری برنامه و گریه کردن او

پیست اسکی - پرش از روی تشک

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- پیست اسکی و زمین خوردن یکی از بازیکن ها

2- لیزخوردن روی نیمکت

3- پرش از روی تُشک

4- احساساتی بودن مجری برنامه و گریه کردن او