کشتن شیر توسط گاومیش های خشمگین - شبکه‌ما

تعدادی شیر که داشتند یک گاومیش رو میخوردند و لذت میبردند باتوجه به اینکه گله زیادی از گاومیش ها داشتند این صحنه دردناک و وحشتناک...

کشتن شیر توسط گاومیش های خشمگین

دسته بندی ها:
توضیحات:
تعدادی شیر که داشتند یک گاومیش رو میخوردند و لذت میبردند باتوجه به اینکه گله زیادی از گاومیش ها داشتند این صحنه دردناک و وحشتناک که شیرها دارند هم نوعشان رو میخورند گاومیش ها همه عصانی شدند و یکی پس از دیگری به شیرها حمله میکردند که از هم نوعشان دور شوند و اونو نخورند. در همین حال یکی از شیرها تنها شده و گاومیش ها به شیر حمله کردند و اینقدر به شیر حمله کردند که از پای در افتاد و هر گاومیشی ضربه سنگینی با شاخها به شیر میزدند که شیر بی جان شد و در حال مرگ.