آموزش زبان نصرت درس ششم - شبکه‌ما

در درس ششم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا مکالمه زیر را می شنوید: HELLO,KATY HELLO PETER,HOW ARE YOU? FINE THANK YOU,BUT...

آموزش زبان نصرت درس ششم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس ششم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

ابتدا مکالمه زیر را می شنوید:

Hello,katy

Hello peter,how are you?

Fine thank you,but I would like to  have something to drink,and you?

Yes I would like  to have something to drink,too.

  And do you eat?

Yes,I would like to have something to eat,too.

Where?

Park avenue,please.

Ok.

سپس تعدادی کلمه را یاد می گیرید.

جواب تشکر : your welcome         خیابان : street    

 خیابان 52 شرقی :  it's fifty-second street     

 خیابان 52 شرقی کجاست ؟ : where is it fifty-second street?       لطفا : please    آنجا :it's over there

خیابان پارک : and park avenue     آیا اینجاست : is it here?

  نه اینجا نیست : no,it's not here     متشکرم آقا : thank you sir 

شما را به دیدن این فیلم در شبکه ما دعوت می کنم.