آموزش زبان نصرت درس دهم - شبکه‌ما

در درس دهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدای این درس نیز مطابق با همه درس های قبلی با...

آموزش زبان نصرت درس دهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس دهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

ابتدای این درس نیز مطابق با همه درس های قبلی با یک مکالمه شروع می شود:

John I'd like to have something to eat with you,ok?

Yes but I what time?at 2 o'clock.

No later much later.

Oh I understand,at 8 o'clock or at 9 o'clock?

Yes at 8 o'clock.

Ok,at 8 o'clock,good bye marry.

و با کلمات زیر نیز آشنا می شوید.

میل دارم کاری بکنم؟ : I'd like to do something 

 میل داری چه کار بکنی؟ :  what would you like to do?  

میل دارم چیزی بخورم : I'd like to have something to eat  

 با کی؟  : with whom? 

میل دارم با شما چیزی بخورم : I'd like to to have something with you    

 باشه : allright               چه کار می خواهید بکنید : what do you want to do       می خواهم چیزی بخرم : I want to buy something