مستر بین و پزشک - شبکه‌ما

در این قسمت مستر بین به مطب پزشک مراجعه می کند و میبیند خیلی صف شلوغ است و باید کاری کند زودتر به اتاق پزشک...

مستر بین و پزشک

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت مستر بین به مطب پزشک مراجعه می کند و میبیند خیلی صف شلوغ است و باید کاری کند زودتر به اتاق پزشک برود و برای همین بر روی صندلی نشسته و فردی را به بدنش باند پیچی است را مسخره می کند و نوبت مستر بین نفر 78 است و مشکل مستر بین این است که دستش در کتری گیر کرده و نوبت فرد کنار دستی اش را می برد و در همین زمان پسری ئارد می شود که قابلمه بر روی سرش گیر کرده است و فمین زمان نوبت نفر 24 می رسد و مستربین می خواهد نوبت او را ببرد ولی نمی تواند و به سراغ دستگاه نوبت دهی می رود و قصد دارد آن را دستکاری کند و آن را خراب می کند و 20 شماره بالا می اندازد و لی فایده ندارد و در نوبت خود می ماند تا خوابش می گیرد و  در همین حال یکی نوبتش ار از دستش می برد و مستر بین بیدار شده ولی نوبتش گذشته و با همان وضع به خانه باز می گردد .