مستر بین و سینما - شبکه‌ما

مستر بین و نامزدش برای دیدن فیلمی ترسناک وارد سینما می شوند و مستر بین میرود ذرت بو داده می خرد ولی اجازه نمی دهد...

مستر بین و سینما

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستر بین و نامزدش برای دیدن فیلمی ترسناک وارد سینما می شوند و مستر بین میرود ذرت بو داده می خرد ولی اجازه نمی دهد نامزدش بخورد و نامزدش را می ترساند و ذرت در دماغش می کند و همه را میترساند و  در تاریکی سینما نامزدش را می ترساند و مستر بین از دیدن صحنه های فیلم ترسیده و زیر صندلی می رود و همه ترسیده اند و  مستر بین چشمان خود را گرفته که فیلم را نبیند نمی دانم چرا برای دیدن این فیلم آمده است و از ترس دستش را گاز می گیرد و پیراهنش را در آورده و روی سرش می کشد و این میان خانمی از ترس جیغ میکشد و مستر بین از بس ترسیده ذرت ها از دستش می ریزد و طرف ذرت ها را روی سرش می کشد و در این میان فیلم تمام می شود و مستر بین و نامزدش از سینما خارج می شوند شما هم نگاه کنید و بخندید .