اوردک ها - شبکه‌ما

روستاییان که برای زندگی کردن و گذراندن امرار و معاش خود و مایعتجات خود و فراهم کردن غذای خود از هر روشی برای زندگی کردن...

اوردک ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
روستاییان که برای زندگی کردن و گذراندن امرار و معاش خود و مایعتجات خود و فراهم کردن غذای خود از هر روشی برای زندگی کردن و پرورش حیوانات اهلی استفاده لازم را میبرند در اینجا جکع و تعداد زیادی از اوردک ها را میبینید که تعداد زیادی دارند و به گرههای تبدیل شدند که این گروهها هر کدام قسمت یکی از اهالی اون روستا میباشد و یکی از روشهایی پرورش حیوانات اهلی برای زندگی همین اردکها هستند و از تخم انها و گوشت انها مورد استفاده قرار میدهند.