شادی پس از گل و واکنش تماشاگر....آخرت خندست( چه چکی زد به بدبخت) - شبکه‌ما

یارو گل میزنه... از خوش حالیش میره تو ردیف تماشاچیا... یکی از تماشاچیا میزنه زیر گوشش... آی باهاله...آی باهاله

شادی پس از گل و واکنش تماشاگر....آخرت خندست( چه چکی زد به بدبخت)

دسته بندی ها:
توضیحات:

یارو گل میزنه... از خوش حالیش میره تو ردیف تماشاچیا... یکی از تماشاچیا میزنه زیر گوشش... آی باهاله...آی باهاله