تصادف در مغازه با ماشین - شبکه‌ما

در مغازه و محل کاری که تعدادی از مردم و شهروندان خاجی در انجا نشسته بودند و معلوم نیست که این مغازه کارخانههست یا داروخانه...

تصادف در مغازه با ماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:
در مغازه و محل کاری که تعدادی از مردم و شهروندان خاجی در انجا نشسته بودند و معلوم نیست که این مغازه کارخانههست یا داروخانه به هر حال تعدادی از شهروندان برروی صندلی نشسته بودند که یهویی از درب این مغازه یا کارخانه که درب ان شیشه ای بود ماشینی با سرعت زیاد وارد مغازه و کارخانه شد و درب شیشه ای را شکسته و به شهروندان بر روی صندلی برخورد کرده و باعث صدمات شدیدی شد.