آشنایی با کشور جمهوری پاناما - شبکه‌ما

پاناما کشوری واقع در آمریکای مرکزی است که عمده مشهوریت آن در جهان به خاطر کانال بسیار مهم پاناما است که دو اقیانوس آرام و...

آشنایی با کشور جمهوری پاناما

دسته بندی ها:
توضیحات:

پاناما کشوری واقع در آمریکای مرکزی است که عمده مشهوریت آن در جهان به خاطر کانال بسیار مهم پاناما است که دو اقیانوس آرام و اطلس را بهم متصل می کند و محل عبور تمامی کشتی های تجاری و تفریحی دنیا می باشد و درآمد اصلی این کشور را تامیین میکند. پایتخت این کشور پاناما سیتی نام دارد. جمعیت کل این کشور سه میلیون و چهارصد هزار نفر  است. مردم آن مانند اکثر کشورهای منطقه مرکزی و لاتین اسپانیایی زبان  هستند. البته این کشور خاصیت جغرافیایی مهم دیگری هم دارد که آن متصل کردن آمریکای شمالی به آمریکای جنوبی است. به خاطر همین دو عامل مهم پاناما در سال 2013 لقب سریعترین رشد اقتصادی در بین کشورهای آمریکای مرکزی و دومین کشور اقتصادی در بین کشورهای آمریکای لاتین می باشد.