شلاق خوردن - شبکه‌ما

کسانی که در جامعه اسلامی ما منجر به اشتباهات و گناهانی میشوند که اسلام در مقابل این اشتباهات و گناهان قوانین و مجازاتی را براساس...

شلاق خوردن

دسته بندی ها:
توضیحات:
کسانی که در جامعه اسلامی ما منجر به اشتباهات و گناهانی میشوند که اسلام در مقابل این اشتباهات و گناهان قوانین و مجازاتی را براساس گناه مرتکب شده تعیین و مقدور کرده است اینجا یکی از ادمهای که به ناموس کسی تجاوز کرده باشه قوانین اسلام اون رو به چند سال زندان محکوم کرده و در دیدگاه مردم اون رو به 100 ضربه شلاق مجازات میکنند تا این کار شلاق خوردن مجرم و تجاوز کار درس عبرتی باشد برای کسانی که بخواهند مرتکب این گناه شوند