دوربین مخفی ناپدید شدن کیک - شبکه‌ما

در این دوربین مخفی شما فردی را می بیند که بر روی میزی کیک هایی قرار داده است.

دوربین مخفی ناپدید شدن کیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این دوربین مخفی شما فردی را می بیند که بر روی میزی کیک هایی قرار داده است.

او در ابتدای کار روند دوربین مخفی را نشان می دهد کیکی را در جایی مخصوص که در پشت میزی که قرار داده است در روی دیوار قرار می دهد .

سپس فردی که در داخل اتاق پنهان شده است مکانی را که کیک قرار گرفته می چرخاند و کیک ناپیدید می شود.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند .

پسر از افراد درخواست می کند تا کیک را در جای مخصوص قرار دهند افراد این کار را انجام می دهند در حالیکه در حال بازگشت هستند پسر جایگاه را می چرخاند و کیک ناپدید می شود.

پسر با قیافه ای متعجب به افراد می گوید که  کیک را  کجا گذاشته اند ب این جمله افراد به جایگاه کیک نگاه می کنند و آن جا را خالی می بینند بسیار متعجب می شوند.

پسر دوباره به انها کیکی دیگر می دهد تا در جایگاه قرارا دهند به محض اینکه کیک را بر می دارند با جایگاه پر مواجه می شوند و کاملا گیج می شوند.