ربات حل ماز بدون برخورد - شبکه‌ما

ساخت ربات حل ماز بدون برخورد توسط دانش آموز دختر در شهرسنان جیرفت خانم یسنا پور ماهانی دانش آموز کلاس چهارم 

ربات حل ماز بدون برخورد

دسته بندی ها:
توضیحات:

ساخت ربات حل ماز بدون برخورد توسط دانش آموز دختر در شهرسنان جیرفت خانم یسنا پور ماهانی دانش آموز کلاس چهارم