حمله شیر به دختر - شبکه‌ما

در یک اتاق که چند نفر داشتند به یک شیر غذا میدادند و شیر با قفل و زنجیر هم بسته بودند و کنترل کامل بر...

حمله شیر به دختر

دسته بندی ها:
توضیحات:
در یک اتاق که چند نفر داشتند به یک شیر غذا میدادند و شیر با قفل و زنجیر هم بسته بودند و کنترل کامل بر شیر داشتند ولی در همین اتاق که شیر داشت غذا میخورد یک دختری بمود که داشت در اون اتاق حرکات ورزشی مانند یوگا را انجام میداد دختره که در حال ادامه دادن ورزش خود بود شیر هم داشت نگاهش میکرد دیگه نمیدونم چی شد انگار به شیر برمیخورد و ناراحت بود که یک مرتبه به دختره حمله ور شد و او را زیر خود گرفت ولی نگهبانان اورا نجات دادند.