رنگ قرمز - شبکه‌ما

امروز با یک رنپ قرمز جیغ میخوایم به خصوصیات درونتو پی ببریم .کیا رنگ قرمزو دوست دارن ؟این رنگ گرم هست .

رنگ قرمز

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروز با یک رنپ قرمز جیغ میخوایم به خصوصیات درونتو پی ببریم .کیا رنگ قرمزو دوست دارن ؟این رنگ گرم هست .این رنگ در چین رنگ خوشبختی و شادمانی است بطوری که عروسها رنگ قرمز میپوشند ولی در افریقای جنوبی رنگ سوگواری و عذاست در روسیه از پرچم قرمز به عنوان کمونیست استفاده میکردند و قرمز رنگ سه شنبه و قرمز گلی نشانه عشق اتشین و سیاره میباشید و نور قررمز بزرگترین طول موج و کمترین فرکانس را دارد که احساسات مارو تحریک میکند و رنگ خون و صلیب سرخ را نشان میدهد و جاه طلبی و پر انرژی را نشان میدهد