گرمایش کره زمین - شبکه‌ما

توده های یخی که آب میشوند. سرعت آب شدن این توده ها در قطب شمال هیچگاه به اندازه امسال نبوده است.

گرمایش کره زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

توده های یخی که آب میشوند. سرعت آب شدن این توده ها در قطب شمال هیچگاه به اندازه امسال نبوده است. در سایت ناسا میتوان روند این تغییر را مشاهده کرد و همینطور تصاویر یخچالها کانادا سال 1882 و اینجا 123 سال بعد، یا اینجا وضعیت یخچالها در سال 1941 و 63 سال بعد، یکی از پیامدهای گرم شدن زمین. گرمایشی که میتوان تاثیرات آنرا در این فیلم بر روی سایت ناسا از سال 1888 تا 2010 به خوبی دید. دیگر پیامد افزایش دمای زمین کوتاه شدن دوره بازگشت فجایع طبیعی مثل طوفان سندی. علت بروز همه این فجایع به عهده انسان است و افزایش تولید گازهای گلخانه ای.