مستر بین در فروشگاه - شبکه‌ما

در این قسمت برای خرید مستر بین به فروشگاه می رود و دم فروشگاه صف طولانی گرفته شده و مستربین دیر رسیده  و زرنگگی کرده...

مستر بین در فروشگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت برای خرید مستر بین به فروشگاه می رود و دم فروشگاه صف طولانی گرفته شده و مستربین دیر رسیده  و زرنگگی کرده و روز قبل آدمکی را جای آدم دم در فروشگاه قرار داده و با این کار دیر آمده و نفر اول است و  با آمدن مستر بین در فروشگاه باز می شود و  مستر بین برای خرید به داخل فروشگاه می دود و یک مبل خریداری می کند چون تخفیف دارد و همه عصبانی هستند از دست مستر بین و مستر بین وسایل خریداری کرده را درون ماشین گذاشته و صندلی خریداری شده را در ماشین جای گذاشتنش نیست بالای ماشین قرار می دهد و روی آن می نشیند و باقی ماجرا را ببینید و بخندید و لذت ببرید .