شکار چی که خودش شکار میشود - شبکه‌ما

گاوهای وحشی که همیشه سرسختانه در مقابل شیرها و شکارچیان انها تحمب و مقابله کردن اینجا گروهی از گائهای وحشی را میبینید که شر ها...

شکار چی که خودش شکار میشود

دسته بندی ها:
توضیحات:
گاوهای وحشی که همیشه سرسختانه در مقابل شیرها و شکارچیان انها تحمب و مقابله کردن اینجا گروهی از گائهای وحشی را میبینید که شر ها در کمین به دام انداختن یکی از این گاوهای وحشی است ولی شیر نمی داند که خودشان ممکن است به دام گاوهای وحشی قرار بگیرند وقتی شیر موفق به شکار گاو میش نمیشود این گاو های وحشی عصبانی شده و به شیر ها حمله شده و صدمات سختی به شیر ها زدند.