دعوای گربه ها - شبکه‌ما

گربه ها هم از حیواناتی هستند که میشه انها را هم حیوانات وحشی قلمداد کرد با ابنکه گربه های کوچک در کنار ما و در...

دعوای گربه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
گربه ها هم از حیواناتی هستند که میشه انها را هم حیوانات وحشی قلمداد کرد با ابنکه گربه های کوچک در کنار ما و در شهرها زندگی هم میکنند هم میشه حیوانات اهلی از انها نام برد ولی اینجا چندین گربه را نیبینید که میخواهند با هم دعوا و نبردی داشته باشند که این گربه ها به همدیگه می پرند و همدیگه رو چنگ میزنند که چند گربه به یک گربه حمله میکنند و میخواهند اون گربه را از دور خارج کنند.