هنر نقاشی با موضوع هواپیما - شبکه‌ما

سلام عزیزان برای شما این بار هنر نقاشی با دادماس را برای شما در نظر گرفته ایم و ابتدا  بویم من دادماسم و ابتدا برسی...

هنر نقاشی با موضوع هواپیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام عزیزان برای شما این بار هنر نقاشی با دادماس را برای شما در نظر گرفته ایم و ابتدا  بویم من دادماسم و ابتدا برسی در رنگ زده و سپس آسمان را کشیده و یکی می کشیم می خواهد برو سفر می بیند راه های بیشماری برای سفر است و این آقا هواپیما را انتخاب می کند و   بلیط می گیرد و سوار هواپیما می شود و  می لرزد استرس داره و یکی از موتورهای هواپیما آتش می گیرد و همه داد می زنند و جیغ می زنند و کاپیتان می گوید موتور راست هواپیما هم می سوزد و راهی چر نستن نیست در آب و خلبان می گوید نگران نباش به قول قدیمی ها می گویند بار کج به منزل نمی رسد و روی دشت می نشید و همه دست می زنند و لذت می برند .