تقابل انسان با شیرها - شبکه‌ما

شیرها که در حال خوردن غذاهای خود هستند که تعدادی از انها با هم این شکار را کرده بودن و الانم دراند غذاشونو میخورند و...

تقابل انسان با شیرها

دسته بندی ها:
توضیحات:
شیرها که در حال خوردن غذاهای خود هستند که تعدادی از انها با هم این شکار را کرده بودن و الانم دراند غذاشونو میخورند و بااینکه چشم شیرها به همه اطراف هست که یه وقت کسی نیاد مزاحم غذا خوردنشون بشه که از قضا در این اطراف انسانها در کمین شیرها بودن که به شیرها حمله کنند و انسانها با چوب و نیزه های که بر دست داشتند به طرف شیرها حرکت کردند و شیرها با دیدن انسانها پا به فرار گذاشتند.