شکار گوزن توسط گرگ ها - شبکه‌ما

گرگ ها حیوانات خطرناک و درنده ای هستند و خیلی بی رحم هستن که در اینجا و در سمای شدید که برف زیادی هم زدم...

شکار گوزن توسط گرگ ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
گرگ ها حیوانات خطرناک و درنده ای هستند و خیلی بی رحم هستن که در اینجا و در سمای شدید که برف زیادی هم زدم و تقریبا به یک متر هم میرسد گرگ های که میخواهند گوزنی را شکار کنند و لی اصلا نمیتونند چون در اونجا بوفالوهای هستند که خیلی زیاد هستند و گرگ ها هم نمیتونند به بوفالو ها نزدیک شوند چون گوزن برای حفظ جان خود و شکار نشدن رفته خودرا در بین بوفالوها مخفی و قایم کرده.