گرفتن مار در اب - شبکه‌ما

همان طور که درفیلم میبینید دو نفر که داشتند از از ابها رد میشدند که یکی سوار بر اس و دیگری سوار بر یک گاو...

گرفتن مار در اب

دسته بندی ها:
توضیحات:
همان طور که درفیلم میبینید دو نفر که داشتند از از ابها رد میشدند که یکی سوار بر اس و دیگری سوار بر یک گاو بود وقی که در حال حرکت بودند یک مرتبه یک مار بزرگی بر یر راه خود دیدند که خیلی بزرگ و ترسناک بود مرد سوار بر گاو از گاو پیاده شد و رفت به طرف مار بزرگ که بخواد اون ما را بگیره همین طور مرد دور و بر مار میپیچید تا مار رو گیج کنه و هی بهش دست میزد بهد رهاش میکرد و اخر موفق شد.