مار و خوردن طعمه - شبکه‌ما

چند نفر که اومدند و یک مار بزرگ را اوردند که تا ببیند که مار چگونه طعمه خود را میخوره و میبلعه یک مار بزرگ...

مار و خوردن طعمه

دسته بندی ها:
توضیحات:
چند نفر که اومدند و یک مار بزرگ را اوردند که تا ببیند که مار چگونه طعمه خود را میخوره و میبلعه یک مار بزرگ که بزرگتر ازاونیه که فکرشو هم ممیکنی ماری دراز با طول حدود چندین متر که هرکسی بادیدن اون مار از ترس شاید بیهوش هم بشه ولی اینجا مار میخواد طعمه خود را به صورت کامل ببلعه و بخوره و همین کار رو هم انجام داد.