دیالوگ سریع و پیچیده بهمن مفید در فیلم قیصر - شبکه‌ما

قصش درازه.هیچ بابا من بودم حاجی نصرت رضا پونصد علی فرصت آره و اینا خیلی بودیم ! کریم آقامونم بود.

دیالوگ سریع و پیچیده بهمن مفید در فیلم قیصر

دسته بندی ها:
توضیحات:

قصش درازه.هیچ بابا من بودم حاجی نصرت رضا پونصد علی فرصت آره و اینا خیلی بودیم ! کریم آقامونم بود. اره از ما نه از اونا که بریم دوا خوری .تونمیری به موت قسم ما اصن تو نخش نبودیم ، آره نه گاز دنده دم هتل کوهپایه در بند اومدیم پایین یکی چپ یکی رایت یکی پایین...گفت به سلامتی میتی تو نمیری به موت قسم خیلی تولم شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب ساعتی زامن دار اومد بیرون رفتم اومدم دیدم همه روزمین خوابیدن پریدم بیرون دم این نرقه فروشیه اومدم بیرون یه سروکل میزونیه ... حالا مابه همه گفتیم زدیم شومام بگین زده، آره خوبیت نداره واردی که!