احمدی نژاد در مورد کوروش - شبکه‌ما

احمدی نژاد رو که همه میشناسند که یکی از رییس جمهور های کشور ایران بوده که هشت سال ریاست جمهورسی اسلامی ایران را بر عهده...

احمدی نژاد در مورد کوروش

دسته بندی ها:
توضیحات:
احمدی نژاد رو که همه میشناسند که یکی از رییس جمهور های کشور ایران بوده که هشت سال ریاست جمهورسی اسلامی ایران را بر عهده داشت و تقریبا رییس جمهور خوبی هم بود که در مقابل بی عدالتی ها می ایستاد و همه را دعوت به عدالت خواهی و درستکاری دعوت میکرد ولی اینجا احمدی نژاد سخن ار کوروش و در مورد کوروش حرف میزنند که میگویند کوروش در دو هزار چند صد سال پیش همیه دنبال عدالت بوده و به مردم کمک میکرده