جنگ ایران و جهان - شبکه‌ما

جنگ ایران و عراق که یک جنگ تمام عیار بود و همه این جنگ خونین و رشادت طلبانه شهدای ایران را به خاطر دارند که...

جنگ ایران و جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:
جنگ ایران و عراق که یک جنگ تمام عیار بود و همه این جنگ خونین و رشادت طلبانه شهدای ایران را به خاطر دارند که چطور مردان ایران از جان و مال و ناموس خودشان محافظت و دفاع کردند که به گفته استاد رائفی پور این عراق نبود که در مقابل ایران استاده بود و با ایران جنگ کرد بلکه تمام کشورها و نیمی از کشورهای جهان و ابر قدرتها همگی با عرق و بر علیه ایران بودند و جنگ میکردند که ایزان با تمام اقتدار همه انها را نقش بر زمین کرد.