کلیپ معرفی فیلم Twin Peaks - شبکه‌ما

توین پیکس،سریالی درژانردرام وجنایی باامتیاز ۹از۱۰ درimdbاست.این سریال پربیننده ترین وموفق ترین سریال شبکهABCآمریکادرسال۱۹۹۰شد.داستان باقتل دختری به نام لاوراپالمرکه درشهرآرام توین پیکس زندگی میکندآغازمیشود.

کلیپ معرفی فیلم Twin Peaks

دسته بندی ها:
توضیحات:

توین پیکس،سریالی درژانردرام وجنایی باامتیاز ۹از۱۰ درimdbاست.این سریال پربیننده ترین وموفق ترین سریال شبکهABCآمریکادرسال۱۹۹۰شد.داستان باقتل دختری به نام لاوراپالمرکه درشهرآرام توین پیکس زندگی میکندآغازمیشود.کلانترازدال کوپرکارآگاه FBIبرای کشف راز قتل کمک میخواهد،وقتی کوپرتحقیقات خود رابرای پیداکردن قاتل آن دخترآغاز میکندبه مسائل مشکوکی برخورد میکندو اینطوربنظرمیرسداهالی رازی راازاومخفی میکنند...