کلیپ معرفی فیلم Firefly - شبکه‌ما

کرم شب تاب،سریالی درژانرماجراجویی،درام،علمی تخیلی باامتیاز۹.۲از۱۰ درimdbاست.داستان درسال ٢۵١٧روی میدهد،که جمعیت زیادی ازانسانها به منظومه جدیدی کوچ کردند.

کلیپ معرفی فیلم Firefly

دسته بندی ها:
توضیحات:

کرم شب تاب،سریالی درژانرماجراجویی،درام،علمی تخیلی باامتیاز۹.۲از۱۰ درimdbاست.داستان درسال ٢۵١٧روی میدهد،که جمعیت زیادی ازانسانها به منظومه جدیدی کوچ کردند.منظومه جدید توسط آلیانس اداره میشود،مجموعه ای ازسیارات داخلی که موفق شدندکل سیاره هارازیر یک حکومت واحداداره کنند.کاپیتان ملکوم رینولدز سفینه باری سرنیتی راتهیه کر وزندگی بخور و نمیری رابرای خود ووگروهش ازطریق انجامکارهای غیر قانونی دست وپاکرد.