مکدونالد این بار برای کودکان - شبکه‌ما

تبلیغ کوتاه و بسیار ساده ای است که در آن مک دونالد تلاش کرده کودکان را مخاطب خود قرار دهد.

مکدونالد این بار برای کودکان

دسته بندی ها:
توضیحات:

تبلیغ کوتاه و بسیار ساده ای است که در آن مک دونالد تلاش کرده کودکان را مخاطب خود قرار دهد. بررسی دقیق را در لینک زیر بخوانید :
http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/mcdonald-child-segment.html