آموزش php درس 116-getters & setters - شبکه‌ما

این  درس صد و شانزدهم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 116-getters & setters

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و شانزدهم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره مبحث getters & setters در پی اچ پی می باشد.این دو ویژگی برای آن استفاده می شود تا زمانی که عنصری اگر به صورت public یا protected بود کلاس های دیگر بتوانند با ایجاد این ویژگی به آن عناصر بدون تغییر دسترسی داشته باشند.علت استفاده از این روش را با یک مثال به شما می فهمانیم.زمانی که به بانک می رویم در هر بانک یک صندوق بزرگ وجود دارد و هر شخصی نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد و باید به کارمند بگویید تا به داخل برود و پول را برای شما بیاورد.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.