تصنیف ساقی بااجرای گروه کامکارها - شبکه‌ما

~~این تصنیف که کاردارای نوآوری است بخشی ازکنسرتی است که گروه کامکارها درنوامبرسال 2006درتهران تالارکشوراجراکرده اند.شعراین اثرازسلمان ساوجی است وآهنگسازآن بیژن کامکاراست.

تصنیف ساقی بااجرای گروه کامکارها

دسته بندی ها:
توضیحات:

~~این تصنیف که کاردارای نوآوری است بخشی ازکنسرتی است که گروه کامکارها درنوامبرسال 2006درتهران تالارکشوراجراکرده اند.شعراین اثرازسلمان ساوجی است وآهنگسازآن بیژن کامکاراست.گروه کامکارها گروه خانوادگی هستند که از سال 1344 فعالیتشان رادرسنندج آغاز کردند ودرزمینه موسیقی کردی واصیل ایرانی فعالیت میکنند.بسیاری اراعضای این گروه مانند هوشنگ بیژن پشنگ وارسلان کامکار  تحصیلات دررشته موسیقی دارندآنها کنسرتهای زیادی در داخل وخارج ازکشور مثل ترکیه اروپا وآمریکا اجراکرده اند. درزیر نام  چند نفرازاعضای گروه ونیز چند بیت از شعراین اثر آورده شده است:
هوشنگ کامکار(سرپرست گروه وآهنگساز وتنظیم کننده)
بیژن کامکار(خواننده اصلی و نوازنده دف، رباب، تار، تمبکودهل)
پشنگ کامکار(سنتور)
قشنگ کامکار(سه تار)
ارژنگ کامکار (تمبک)
ارسلان کامکار(بربطوویولن)
اردشیرکامکار(کمانچعه وقیچک)
اردوان کامکار(سنتور)
مریم ابراهیم پور(خواننده)
هانا کامکار(دف)
صباکامکار(خواننده)
نیریزکامکار(تار)
سیاوش کامکار(سنتور)
نجمه تجدد(خواننده)
تاتوانی مده ازکف به بهارای ساقی                  لب جوی ولب جام ولب یارای ساقی
موسم گل نبود توبه عشاق درست                   توبه یعنی چه بیاباده بیارای ساقی
شاهدوباغ وگل ومل همه خوبند ولی               یارخوش خوشترازاین هرسه چهارای ساقی