تفنگ مگه اساب بازی اخه - شبکه‌ما

مرده تفنگ واقعی به پسردوسه ساله میده که پسرش شلیک جانانه به پدرش میکنه کلا عقل نداشت مرده          

تفنگ مگه اساب بازی اخه

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرده تفنگ واقعی به پسردوسه ساله میده که پسرش شلیک جانانه به پدرش میکنه کلا عقل نداشت مرده