بمباران پایگاه روسیه - شبکه‌ما

یه سفینه فضایی نامعلوم به پایگاه هوایی روسیه حمله میکندوبمباران میکند.وهنوزبه ماهیت سفینه پی نبردند    

بمباران پایگاه روسیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه سفینه فضایی نامعلوم به پایگاه هوایی روسیه حمله میکندوبمباران میکند.وهنوزبه ماهیت سفینه پی نبردند