نقاشی ازغروب آفتاب در کنارهم - شبکه‌ما

~~این ویدئو آموزش نقاشی نیست بلکه درباره نقاشی است.

نقاشی ازغروب آفتاب در کنارهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

~~این ویدئو آموزش نقاشی نیست بلکه درباره نقاشی است.درابتدا موسیقی بسیار شبیه به موسیقی چینی پخش میشود وزنی شبیه چینیها واردصحنه میشود شروع به نقاشی میکند ودر حال نقاشی حرف میزندالبته حرفهایش به صورت نوشته روی صفحه تایپ میشوند.اومیگوید که برای سال نوتصمیم گرفته دوباره نقاشی را شروع کند.وقتی جوانتربوده به نقاشی علاقه داشته است نقاشی به او آزادی میبخشیده است.علیرغم علاقه اش واینکه دردوره دبیرستان درنقاشی موفق بوده است دردانشگاه دررشته ای غیرازنقاشی تحصیل کرده است تابرای کارپیداکردن مناسبتر باشد.اما دوره دانشگاهش برایش لذتبخش نبوده واحساس اندوه میکرده است چون گویی اومثل بقیه به  آنچه که می آموخته  علاقمند نبوده است.اما بعدا ازطریق یوتیوب دوباره نقاشی راشروع میکند والان هم قصد دارد رشته نقاشی را ادامه دهد.دیگران راهم تشویق میکند تااگر ذوق واستعدادی دارند آنها را پرورش بدهند.